Browsed by
Kategoria: lectio regulae

Reguła na dziś – roz. 13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie (1-11)

Reguła na dziś – roz. 13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie (1-11)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie

1 W dni powszednie Jutrznię należy odprawiać w taki oto sposób: 2 psalm 66 odmawia się bez antyfony, przeciągając go nieco, jak w niedzielę, aby wszyscy zdążyli się zejść na psalm 50, odmawiany już z antyfoną. 3 Po nich śpiewamy dwa inne psalmy, stosownie do zwyczaju, mianowicie: 4 w poniedziałek 5 i 35; 5 we wtorek 42 i 56; 6 w środę 63 i 64; 7 we czwartek 87 i 89; 8 w piątek 75 i 91; 9 w sobotę zaś 142 i kantyk z Księgi Powtórzonego Prawa, który przez Chwała Ojcu należy podzielić na dwie części. 10 W pozostałe dni bowiem [tj. od poniedziałku do piątku] śpiewa się za każdym razem ten kantyk z Proroków, który wybiera na ten dzień Kościół Rzymski. 11 Potem następują psalmy pochwalne [148—150], dalej jedna lekcja z Apostoła, wygłoszona z pamięci, responsorium, hymn ambrozjański, werset, kantyk z Ewangelii i prośba litanijna. Na tym Jutrznia się kończy.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


Reguła na dziś – roz. 12: Jak należy odprawiać Jutrznię

Reguła na dziś – roz. 12: Jak należy odprawiać Jutrznię

Reguła na dziś – roz. 13: Jak należy odprawiać Jutrznię w dni powszednie

Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  13: Jak należy odprawiać Jutrznię

1 Jutrznię niedzielną zaczynamy psalmem 66, bez antyfony, mówionym bez żadnej przerwy. 2 Po nim śpiewamy psalm 50 z Alleluja, 3następnie 117 i 62, 4 później Błogosławcie Pana i psalmy pochwalne [148—150], jedną lekcję z Apokalipsy z pamięci i responsorium, hymn ambrozjański, werset, kantyk z Ewangelii i prośbę litanijną. Na tym Jutrznia się kończy.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


Reguła na dziś – rozdz. 11: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych

Reguła na dziś – rozdz. 11: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  11: Jak należy odmawiać Wigilie w niedziele


1 W niedziele trzeba wstawać na Wigilie wcześniej. 2 W czasie tych Wigilii zachowujemy porządek następujący: Po odśpiewaniu, jak wyżej ustalono, sześciu psalmów i wersetu, podczas gdy wszyscy siedzą w ławkach według porządku i godności, należy odczytać z księgi, jak już powiedziano, cztery lekcje z ich responsoriami, 3 z tym, że jedynie w czwartym responsorium śpiewający dodaje Chwała Ojcu, a gdy ją zacznie, wszyscy z szacunkiem powstaną.

4 Po tych czytaniach idzie kolejno następne 6 psalmów z antyfonami, jak poprzednie, i werset, 5 później zaś inne cztery lekcje ze swymi responsoriami w takim porządku, jak wyżej. 6 Po nich śpiewa się trzy kantyki z Proroków wyznaczone przez opata; kantyki te mają być śpiewane z Alleluja. 7 Po wersecie i po błogosławieństwie opata należy przeczytać inne cztery lekcje z Nowego Testamentu w takim porządku, jak wyżej.

8 Po czwartym responsorium opat rozpoczyna hymn Ciebie, Boże, chwalimy. 9 Po jego odśpiewaniu opat czyta lekcję z Ewangelii, a w tym czasie wszyscy stoją pełni czci i bojaźni. 10 Po zakończeniu czytania wszyscy odpowiadają Amen. Opat zaraz rozpoczyna hymn Tobie należy się cześć. Po udzieleniu błogosławieństwa zaczyna się Jutrznię.

11 Ten porządek niedzielnych Wigilii zachowujemy w każdym czasie, zarówno w lecie, jak i w zimie, 12 chyba żeby przypadkiem, co nie powinno mieć miejsca, bracia wstali za późno, wówczas trzeba skrócić coś z lekcji lub responsoriów. 13 Należy się jednak pilnować, aby to w ogóle się nie zdarzyło; a jeśli się przytrafi, ten kto stał się przyczyną zaniedbania, musi w oratorium odpowiednio zadośćuczynić Bogu.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


12.2, Reguła na dziś, 10: Jak należy odmawiać modlitwę nocną w czasie lata

12.2, Reguła na dziś, 10: Jak należy odmawiać modlitwę nocną w czasie lata
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  10: Jak należy odmawiać modlitwę nocną w czasie lata


1 Od Paschy aż do 1 listopada zachowujemy tę samą liczbę psalmów, co w okresie zimowym. Tylko ze względu na zbyt krótką noc nie trzeba czytać lekcji z księgi i zamiast trzech [zimowych] wystarczy wygłosić z pamięci jedną ze Starego Testamentu. Po niej powinno nastąpić krótkie responsorium i cały dalszy ciąg, jak to już ustaliliśmy [dla okresu zimowego], tzn. w czasie Wigilii nocnych należy odśpiewać zawsze co najmniej dwanaście psalmów, nie licząc w tym psalmu 3 i 94.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


11.2, Reguła na dziś, 9: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych

11.2, Reguła na dziś, 9: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  9: Ile psalmów należy odmawiać w godzinach nocnych


1 W określonym wyżej czasie zimy najpierw należy trzy razy powtórzyć werset: Panie otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę (Ps 51[50],17); 2 a następnie dodać psalm 3 i Chwała Ojcu; 3 po nim psalm 94 odśpiewany z antyfoną, albo po prostu [bez antyfony]. 4 Z kolei następuje hymn ambrozjański,* a potem sześć psalmów z antyfonami. 5 Po ukończeniu ich i odmówieniu wersetu opat udzieli błogosławieństwa; później zaś, podczas gdy wszyscy siedzą w ławkach, bracia niech czytają na zmianę z księgi leżącej na pulpicie trzy lekcje, między którymi należy śpiewać trzy responsoria. 6 Dwa responsoria powinny być śpiewane bez Chwała Ojcu, po trzeciej zaś lekcji śpiewający niech ją doda. 7 Gdy tylko kantor zacznie Chwała Ojcu, niech zaraz wszyscy wstaną z ławek, by okazać cześć i szacunek Trójcy Świętej.


8 W czasie Wigilii czytamy natchnione przez Boga księgi tak Starego jak i Nowego Testamentu, a także komentarze do nich, pisane przez uznanych i prawowiernych Ojców katolickich.


9 Po tych trzech lekcjach z responsoriami należy odśpiewać razem z Alleluja pozostałe sześć psalmów. 10 Po nich zaś zostanie wygłoszona z pamięci lekcja z Apostoła, następnie zaś [odmówić należy] werset i prośbę litanijną, tj. Kyrie eleison. 11 W ten sposób kończą się Wigilie nocne.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


10.2, Reguła na dziś, 8: O nocnym oficjum

10.2, Reguła na dziś, 8: O nocnym oficjum
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  8: O nocnym oficjum


1 W czasie zimy, tj. od pierwszego listopada aż do Paschy, zgodnie z rozsądkiem, należy wstawać o ósmej godzinie nocnej, 2 aby bracia spali nieco dłużej niż przez połowę nocy i wstali już wypoczęci. 3 Jeżeli zaś po Wigiliach zostanie trochę czasu, ci, którzy tego potrzebują, poświęcą go na rozważanie psalmów i czytań.

4 Od Paschy aż do wspomnianego pierwszego listopada tak trzeba ustalić godzinę, aby po Wigiliach miała miejsce niewielka przerwa, w czasie której bracia mogliby wyjść dla załatwienia swoich potrzeb naturalnych. Zaraz potem należy odprawiać Jutrznię; jej porą właściwą jest godzina świtu.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


09.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (62-70)

09.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (62-70)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


62 Dwunasty stopień pokory: jeżeli mnich nie tylko w sercu, ale także w samej postawie okazuje zawsze pokorę oczom ludzi, 63 a mianowicie w czasie Służby Bożej, w oratorium, w klasztorze, w ogrodzie, w podróży, na polu, czy gdziekolwiek indziej, bez względu na to, czy siedzi, chodzi, czy też stoi, zawsze niech ma spuszczoną głowę i oczy skierowane ku ziemi. 64 Czuje się bowiem w każdej chwili winnym grzechów swoich i uważa, że już staje przed straszliwym Sądem. 65 Powtarza też sobie zawsze w sercu to, co mówił ze spuszczonymi ku ziemi oczami ów ewangeliczny celnik: Panie, ja grzeszny, nie jestem godzien podnieść oczu moich ku niebu; 66 a także z Prorokiem: Schylony jestem i poniżony ciągle (Ps 38[37],7—9; Ps 119[118],107).

67 Przeszedłszy wszystkie owe stopnie pokory, mnich dojdzie wkrótce do tej miłości Boga, która, jako doskonała, usuwa precz lęk (1 J 4,18). 68 I co poprzednio tylko z obawy wypełniał, tego wszystkiego będzie teraz przestrzegał bez żadnego trudu, z przyzwyczajenia, niejako w sposób naturalny, 69 już nie ze strachu przed piekłem, lecz z miłości do Chrystusa, bo nawykł już do dobrego i znajduje radość w cnocie. 70 Oto, co przez Ducha Świętego zechce Pan objawić łaskawie w słudze swoim oczyszczonym z błędów i grzechów.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


08.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (60-61)

08.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (60-61)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


60 Jedenasty stopień pokory: jeżeli mnich, gdy nawet otworzy usta mówi powoli i bez śmiechu, pokornie i z powagą, niewiele, ale w sposób przemyślany i nie nazbyt krzykliwie, 61 bo jest napisane: Mądry daje się poznać w kilku słowach.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


07.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (59)

07.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (59)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


59 Dziesiąty stopień pokory: jeżeli nie jest łatwy i skory do śmiechu, ponieważ zostało napisane: Głupi przy śmiechu podnosi swój głos (Syr 21,20).

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


06.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (56-58)

06.02, Reguła na dziś, 7: O pokorze (56-58)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


56 Dziewiąty stopień pokory: jeżeli mnich powstrzymuje język od mówienia, a zachowując milczenie, nie odzywa się nie pytany, 57gdyż Pismo poucza, że nie uniknie się grzechu w gadulstwie (Prz 10,19) 58 i że mąż gadatliwy nie znajdzie kierunku na ziemi (Ps 139,12 Wlg).

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.