Browsed by
Miesiąc: lipiec 2020

ORDO: 31 lipca 2020 piątek

ORDO: 31 lipca 2020 piątek

31 lipca RP 2020

Św. Ignacego Loyoli, prezbitera

Wspomnienie większe

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

ORDO: 30 lipca 2020 czwartek

ORDO: 30 lipca 2020 czwartek

30 lipca RP 2020

Czwartek w tygodniu VIII po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy

Wspomnienie mniejsze św. Piotra Chryzologa, bp. i dK.

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

ORDO: 29 lipca 2020 środa

ORDO: 29 lipca 2020 środa

29 lipca RP 2020

Św. Marty, dziewicy

Wspomnienie większe (święto 3 klasy)

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

LECTURA: Żywot świętego Ojca Benedykta (r. XII)

LECTURA: Żywot świętego Ojca Benedykta (r. XII)

Św. Grzegorz Wielki – Dialogi , księga druga

Rozdział XII

1. Stosownie do zwyczaju klasztornego bra­cia, któ­rzy wychodzili, by załatwić jakąś spra­wę, nic poza kla­sztorem nie pili ani nie jedli. Ta­ka była reguła i prze­strzegano jej wiernie, lecz jednego dnia jakaś spra­wa, którą bracia wyszli załatwić, zatrzymała ich aż do późnej go­dziny. A wiedząc, że w pobliżu miesz­ka pew­na pobożna kobieta, poszli do jej domu i tam coś zjedli.

2. Powróciwszy późno do klasztoru, po­prosi­li, jak to było w zwyczaju, Ojca o bło­gos­ła­wień­stwo. On zaś ich zapytał: „Gdzie jedliś­cie?”, „Nig­dzie”, odpowiedzieli bracia. A na to Benedykt: „Dla­czego tak kłamiecie? Czyż nie poszliście do do­mu takiej to a takiej kobiety? Czy nie jedliście takich a ta­kich potraw? Czy nie wypiliście tylu to a tylu pu­cha­rów?” A kie­dy im czcigodny Ojciec przypomniał i goś­cin­ność przyjmującej ich kobiety, i rodzaje pot­raw, i ilość napoju, pojąwszy, że wie wszystko, co uczy­nili, drżąc padli mu do stóp i błąd swój wyznali. On zaś im natychmiast wybaczył mając nadzieję, że na przyszłość nie pozwolą sobie na takie wy­kro­cze­nie w jego nieobecnoś­ci, gdyż będą wiedzieć, że jest jed­nak obecny duchem.

Tłum. Anna Świderkówna

ORDO: 28 lipca 2020 wtorek

ORDO: 28 lipca 2020 wtorek

28 lipca RP 2020

Wtorek w tygodniu VIII po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy

Wspomnienie mniejsze bł. Urbana II, papieża

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

ORDO: 27 lipca 2020 poniedziałek

ORDO: 27 lipca 2020 poniedziałek

27 lipca RP 2020

Poniedziałek w tygodniu VIII po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

ORDO: 26 lipca 2020 Niedziela

ORDO: 26 lipca 2020 Niedziela

26 lipca RP 2020

NIEDZIELA VIII PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

2 klasy

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

II NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

LECTURA: Żywot świętego Ojca Benedykta (r. XI)

LECTURA: Żywot świętego Ojca Benedykta (r. XI)

Św. Grzegorz Wielki – Dialogi , księga druga

Rozdział XI

1. Kiedy indziej znowu bracia nadbudowy­wali mur wzno­sząc go stosownie do potrzeby nieco wyżej, a mąż Boży, zamknięty w swojej celi, pogrążony był w mo­dlitwie.

Ukazał mu się wtedy wróg odwieczny i szy­derczo oświad­czył, że ma zamiar odwiedzić pracujących bra­ci. Mąż Boży posłał im więc czym prędzej wia­do­mość: „Bracia, uważajcie dobrze, bo właśnie zły duch do was idzie”. Zaledwie wysłannik zdążył te słowa po­wtó­rzyć, a już zły duch zawalił ów mur, który wznoszono, miaż­dżąc pod gruzami młodziut­kiego mnicha, syna pew­nego urzędnika. Wszyscy bardzo zasmuceni i peł­ni żalu nie dlatego, że ich trud poszedł na mar­ne, lecz że brat zginął, pobiegli pośpiesznie i z wielkim płaczem zawiadomili o tym czcigodnego Oj­ca Benedykta.

2. Wówczas on polecił przynieść do sie­bie zmiażdżonego chłopca. Nieść go musieli na roz­postartym płaszczu, bo kamienie zawalone­go mu­ru nie tylko poraniły mu członki, lecz i połamały koś­ci. Mąż Boży kazał położyć go w swojej celi, na ple­cionej z sitowia macie, na której zawsze się mod­lił, po czym odprawiwszy braci zamknął drzwi i za­czął modlić się jeszcze usilniej niż zazwyczaj. Rzecz prze­dziwna! Nie minęła nawet godzina, a chłopca zdro­wego i w pełni sił jak przedtem posłał ponownie do tejże samej pracy. I tak razem z braćmi skoń­czył bu­dować mur ten mnich młody, którego wróg od­wiecz­ny postanowił zabić na złość Benedyktowi.

3. W owym czasie mąż Boży został obdarzo­ny du­chem proroczym, zaczął przepowiadać przyszłość i mó­wić znajdującym się przy nim ludziom o za­cho­dzą­cych daleko wydarzeniach.

Tłum. Anna Świderkówna

ORDO: 25 lipca 2020 sobota

ORDO: 25 lipca 2020 sobota

25 lipca RP 2020

Św. Jakuba Apostoła

Święto (święto 2 klasy)

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

Niedziela VIII po Zesłaniu Ducha Świętego

2 klasy

I NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta

ORDO: 24 lipca 2020 piątek

ORDO: 24 lipca 2020 piątek

24 lipca RP 2020

Piątek w tygodniu VII po Zesłaniu Ducha Świętego

Dzień powszedni 4 klasy
Wspomnienie mniejsze św. Szarbela Makhloufa, prezbitera

Wczesnym rankiem (w g. 6-7):

LAUDESY

Rano (w g. 7-9):

Pryma

Tekst Martyrologium Rzymskiego „na jutro”

Przed południem (w g. 9-11):

Tercja

W porze południowej (w g. 11,30-13,30):

Seksta

Przed i po posiłku:

Błogosławieństwo stołu

Pora popołudniowa (w g. 14-15,30):

Nona

Późnym popołudniem / wczesnym wieczorem:

NIESZPORY

Przed snem:

Kompleta