Browsed by
Kategoria: feria1

3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

Boże, który widzisz, że nie dostaje nam wszystkich cnót: chroń [nas] wewnętrznie i zewnętrznie, abyśmy ciałem byli bezpieczni od wszelkich przeciwności, a w duchu oczyszczali się z nieprawych myśli. Przez Pana… 

Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui: interius exteriusque custodi; + ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, * et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum…
26.2, Antyfona Magnificat: Ecce nunc

26.2, Antyfona Magnificat: Ecce nunc

Oto teraz czas pożądany, oto teraz dzień zbawienia: w tych więc dniach okażmy się sługami Boga w wielkiej cierpliwości, w postach, w czuwaniach i w miłości nieobłudnej.

Ecce nunc * tempus acceptabile, ecce nunc dies salutis: in his ergo diebus exhibeamus nos sicut Dei ministros in multa patientia, in ieiuniis, in vigiliis, et in caritate non ficta.
2 Kor 6,2-6

Włącz Nieszpory o 17:30

5.2, Antyfona Magnificat: Dixit paterfamilias

5.2, Antyfona Magnificat: Dixit paterfamilias

Gospodarz zapytał swoich robotników: Czemu stoicie cały dzień bezczynni? Na co oni odpowiadając powiedzieli: Ponieważ nikt nas nie najął. Idźcie do mojej winnicy, a co będzie sprawiedliwe, dam wam. 

Dixit paterfamilias * operariis suis: Quid hic statis tota die otiosi? At illi respondentes dixerunt: Quia nemo nos conduxit. Ite in vineam meam: et quod iustum fuerit, dabo vobis.
Mt 20,4-7

Włącz Nieszpory o 17:30