5.2, Antyfona Magnificat: Dixit paterfamilias

5.2, Antyfona Magnificat: Dixit paterfamilias

Gospodarz zapytał swoich robotników: Czemu stoicie cały dzień bezczynni? Na co oni odpowiadając powiedzieli: Ponieważ nikt nas nie najął. Idźcie do mojej winnicy, a co będzie sprawiedliwe, dam wam. 

Dixit paterfamilias * operariis suis: Quid hic statis tota die otiosi? At illi respondentes dixerunt: Quia nemo nos conduxit. Ite in vineam meam: et quod iustum fuerit, dabo vobis.
Mt 20,4-7

Włącz Nieszpory o 17:30

Comments are closed.