25.1, Antyfona Seksty: Gratia Dei

25.1, Antyfona Seksty: Gratia Dei


Łaska Boża nie była we mnie na próżno, lecz Jego łaska zawsze jest  we mnie.

Gratia Dei * in me vacua non fuit, sed gratia eius semper in me manet.
por. 1 Kor 15,10

Włącz Sekstę o 12:15

Comments are closed.